Plasmoe.nl

Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Ferring B.V.  (hierna: de Beheerder). Wanneer u deze website bezoekt kan de Beheerder persoonsgegevens over u verzamelen. Dit gebeurt zowel direct, wanneer wij u vragen om uw gegevens in te vullen, als indirect. De Beheerder gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacy verklaring en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacy verklaring beschrijft de Beheerder de doeleinden van de gegevensverwerking door deze website, het gebruik van cookies en uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Lees de privacy verklaring van de betreffende website zorgvuldig door.

Doeleinden verzameling persoonsgegevens

De Beheerder verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de verbetering van de website, de bedrijfsvoering van de Beheerder, om de bezoeker zo goed mogelijk van informatie te voorzien en om webstatistieken te ontwikkelen. Wanneer u wordt gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen kunnen deze worden gebruikt om evt. contact met u op te nemen, bijv. om u te voorzien van bijgewerkte informatie over de functionaliteiten van deze website of om u op de hoogte te stellen van nieuwe diensten waar u wellicht in geïnteresseerd bent, tenzij u heeft aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Via onze contactpagina kunt u aan ons bekendmaken dat u geen informatie meer wilt ontvangen over producten en/of diensten van de Beheerder. Dit kan zowel elektronisch als per post.

Doeleinden verzameling bezoekgedrag

De Beheerder verzamelt en analyseert direct of indirect (via zorgvuldig geselecteerde externe internetserviceproviders) gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals, maar niet beperkt tot, de domeinnaam, het aantal hits (per pagina), de pagina’s die bezocht zijn, de website waar u zich op bevond voordat u op deze website terecht kwam, externe websites (van derden) die u bezoekt via deze website en de duur van uw bezoek aan deze website. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om deze website te optimaliseren en om u te voorzien van relevante informatie.

De verzameling van bovengenoemde gegevens gebeurt via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch wordt aangeboden aan uw internetbrowser en wordt onder meer gebruikt wanneer u inlogt in het beheersysteem om uw gebruikerssessie op te slaan. Het gebruik van cookies kunt u toestaan c.q. voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen.

Wijzigingen van deze privacy verklaring

De Beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij adviseren u deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Gebruikersvoorwaarden © Ferring B.V.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij Ferring B.V. of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Ferring B.V. behoudt al haar rechten voor.

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. Voor gebruikers van haar geneesmiddelen wil Ferring B.V.  – onder meer – in aanvulling op de huisarts, apotheker en specialist, informatie verschaffen over gezondheid, ziek zijn en correct medicijngebruik. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Ferring B.V. heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. Ferring B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Ferring B.V. aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Ferring gecontroleerd en Ferring wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. Ferring behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.